KOBOLD Instruments Inc • 1801 Parkway View Drive • 15205 Pittsburgh, PA • 电话: +1 412 788 2830 • 电子邮箱: 请激活Java脚本访问koboldusa.com

p1-man-kont.png: 压力计连接配件

压力计连接配件

适用于表盘 Ø 100 mm 或 160 mm
滑动开关量: 最大 4 根,
最大 250 VAC / 10 W / 18 VA / 0.6 A
磁弹簧开关量: 最大 4 根,
最大 250 VAC / 30 W /50 VA / 0,6 A
开关量
to DIN 19234 (NAMUR): 最大 2 根
集成电路开关量: 最大 2 根

application/pdf; charset=binary

man-s-m-i-p-kont-gb-pressure

301 KB

科宝集团工厂

产品关键词
loading
loading