KOBOLD Instruments Inc • 1801 Parkway View Drive • 15205 Pittsburgh, PA • Tel: +1 412 788 2830 • E-mail: activeer Java • visit koboldusa.com

durchfluss.gif

Product filter

Functie

kiezen
Display (6) Meten (7) Bewaken (7) Doseren (3) Tellen (4)

Medium

kiezen
Vloeistoffen (zoals water) (7) Vloeistoffen (visceuze) (5)

Techniek

kiezen
Magnetisch inductief (7)

Magnetisch inductieve flowmeter en flowschakelaar: Vragen en antwoorden, professionele kennis rechtstreeks van de fabrikant:

 

Hoe werkt een magnetisch inductieve flowmeter?

Een magnetisch inductieve flowmeter (afgekort tot MID of Magmeter) werkt volgens de inductiewet van Faraday.
Hierdoor wordt een spanning geïnduceerd in een geleider die beweegt in een magnetisch veld. Het elektrisch geleidende medium komt daarbij overeen met de bewegende geleider. De door het medium geïnduceerde spanning is evenredig met het debiet en is daarom een maat voor het volumedebiet. Debietmeting vereist een minimale elektrische geleidbaarheid van het stromende medium. De geïnduceerde spanning wordt via twee elektroden die in geleidend contact met het medium staan, naar een meetversterker gevoerd. De volumestroom wordt berekend aan de hand van de bekende leidingdiameter. Deze meting is onafhankelijk van het medium en zijn materiaaleigenschappen zoals dichtheid, viscositeit en temperatuur.

Kobold Magmeter magnetic inductive flow meter Pic000.png

Wat zijn de voordelen van magnetische inductieve flowmeters?

Vanuit technisch oogpunt zijn er bijna geen beperkingen:
• Er zijn geen bewegende delen, dus slijtage en mechanisch defect zijn uitgesloten
• Dit resulteert in lagere onderhoudskosten en een lange levensduur
• Het gebruik met schone, hygiënische, vuile, corrosieve of schurende media is mogelijk, deze media hebben geen negatieve invloed op de meting
• Eenvoudige en ruimtebesparende installatie in krappe ruimtes
• Vereist weinig energie om te werken
• In staat om zowel lage als hoge debieten te meten; de MIM van Kobold kan met de G 1/4 inch aansluiting 0,01...1 liter per minuut meten, met de twee inch aansluiting heeft de MIM een meetbereik van 3...650 liter per minuut. De series MIS, EPS en PIT zijn leverbaar voor nog grotere nominale diameters
• Bidirectionele meting is mogelijk
• Ongevoelig voor schommelingen in viscositeit, dichtheid, temperatuur of druk
• Zeer nauwkeurig met tegelijkertijd slechts een lage drukval en slechts een kort in- en uitlaattraject

Wat zijn de nadelen van elektromagnetische stroommeters?

• Ze kunnen alleen worden gebruikt met geleidende vloeistoffen, minimale geleidbaarheid > 5-20 micro-Siemens/cm
• Het mag geen opgeloste koolstofhydriden zoals benzine of diesel bevatten
• Op het gebied van de minimale snelheid mag het tolerantiebereik worden benut
• Vloeistoffen mogen geen magnetische stoffen bevatten
• Volledig gevulde leiding is vereist (geen gassen, geen luchtbellen)

Hoe nauwkeurig zijn magnetische flowmeters?

In vergelijking met andere meetprincipes leveren magnetisch inductieve flowmeters altijd een hogere nauwkeurigheid. Uitzondering hierop zijn de Coriolis flowmeters. Coriolismeters zijn echter erg duur in aanschaf. Magnetisch inductieve flowmeters kenmerken zich door hun hoge nauwkeurigheid, vooral bij lage stroomsnelheden Ze hebben een nauwkeurigheid van minder dan één procent De Kobold EPS heeft bijvoorbeeld een totale nauwkeurigheid van ongeveer 0,3% bij een stroomsnelheid van 10 m/s.
Uiteindelijk moet de gebruiker de kosten, baten, behoeften en technische haalbaarheid afwegen.

Wat is het verschil tussen een flowmeter en een flowschakelaar?

Een flowmeter toont de huidige of geaccumuleerde flow. Een stromingsschakelaar geeft een alarm als vooraf gedefinieerde waarden worden overschreden of niet worden bereikt.

Wat is de turndown ratio van een magnetische flowmeter?

Er is vaak een duidelijk verschil in de meetbereikverhoudingen tussen sensoren. Of het nu gaat om verschillende maten of andere technologieën. Als turndown een belangrijke factor is in uw toepassing, moet u ervoor zorgen dat de meter die u kiest aan die vereisten voldoet.

Bijvoorbeeld de meetbereikverhouding voor variable area flow meters kan 1:10 zijn. Er zijn echter andere meetprincipes met grotere meetbereikverhoudingen.

Elektromagnetische debietmeters geven over het algemeen een turndown van 1:250 of meer. Dit is hoger dan veel andere meetprincipes.

Welke toepassingen zijn er voor elektromagnetische flowmeters?

Elektromagnetische debietmeters worden gebruikt in een grote verscheidenheid aan toepassingen. Veel voorkomende voorbeelden zijn waterbeheer, proceswater, afvalwater (behandeld en onbehandeld), voedselverwerking, chemische en corrosieve materialen, slib en andere algemene industriële toepassingen.

Wat zijn de verschillen tussen magnetische inductieve flowmeters en Coriolis-flowmeters?

Coriolis meters bieden echte massametingen, terwijl magnetische inductieve flowmeters alleen volumetrische flowmetingen leveren. Uw toepassing kan worden beïnvloed door bepaalde parameters waarvoor een massaflowmeting geschikter zou zijn. Coriolis-meters bieden over het algemeen ook een hogere turndown-ratio dan magnetische flowmeters voor toepassingen waar de stroming niet uniform is in snelheid.

Het grootste verschil bij de keuze tussen een Coriolis massflowmeter en een magnetische flowmeter zijn de kosten. Coriolis-massastroommeters zijn doorgaans aanzienlijk duurder dan de gemiddelde magnetische stroommeter. Tenzij er in uw toepassing een dwingende reden is waaraan een magnetische flowmeter niet kan voldoen, is een magnetische flowmeter vaak een betere keuze.

Een reden die zou kunnen wijzen op de behoefte aan een Coriolis-massameter, is dat het medium niet of niet geleidend genoeg is voor een magnetische flowmeter en de klant zijn flow in massa-eenheden wil meten. Elektromagnetische flowmeters vereisen ook een stabiel flowprofiel. Dit veronderstelt bepaalde eisen aan de leidingen voor en na het meettoestel (inlaat-/uitlaatgedeelte) en houdt rekening met eventuele stromingsverstorende factoren zoals kleppen, bochten en pompen.

Deze eisen zijn niet van toepassing op Coriolis-meters. Dus als de installatielocatie geen ruimte biedt voor de inlaat- en uitlaatsecties die nodig zijn voor de goede werking van een elektromagnetische flowmeter en er ook massa moet worden gemeten, kan een Coriolis-massameter deze problemen eenvoudig oplossen.

Coriolis massaflowmeter vs. magnetische inductieve flowmeter: voor- en nadelen
  Coriolis Mass flowmeter Magnetische inductieve flowmeter
Voordelen • Werkt ook met elektrisch niet geleidende vloeistoffen
• Vereist geen stabiel aërodynamisch profiel
• Slechts minimale vereisten voor rechte buizen
• Massameting mogelijk
• Hogere meetbereikverhouding bij wisselende stromingsomstandigheden
• Prijsgunstiger in aanschaf
• Beproefd en getest meetprincipe
• Kleiner ontwerp dan Coriolis flowmeter
• Volumemeting
                                                                                                            • Hoge meetnauwkeurigheid
                                                                                                            • Vrijwel onderhoudsvrij
                                                                                                            • Geen bewegende delen
Nadelen • Dure aanschaf
• Grotere afmetingen
• Werkt alleen met elektrisch geleidende vloeistoffen
• Niet geschikt voor toepassingen met hoge temperaturen of hoge druk, zoals Coriolis-stroommeters
Wat zijn de verschillen tussen magnetische inductieve flowmeters en ultrasone flowmeters?

Er is één belangrijk punt waardoor je altijd voor een kiest ultrasone flowmeter over een elektromagnetische debietmeter: de maat van de leiding waarin de debietmeter moet worden geïnstalleerd. Ultrasone flowmeters zijn verkrijgbaar in typische in-line modellen, waar ze in het leidingsysteem worden ingebouwd, en ze komen ook in clamp-on modellen. Clamp-on ultrasone flowmeters, ook wel strap-on flowmeters of draagbare flowmeters genoemd, bestaan uit twee ultrasone transducers, permanent of tijdelijk bevestigd aan de buitenkant van de buis, en een tranmitter. De diameter van de pijp wordt bepaald door de manier waarop de transducers aan de pijp zijn bevestigd.

Dit betekent dat het aanzienlijk goedkoper is om een metalen band te installeren die rond een leiding met een grote diameter loopt dan de materialen om een groot stroomlichaam voor een in-line meter te construeren. Voor grote leidingdiameters zijn opklembare ultrasone flowmeters om kostenredenen meestal de beste oplossing.

Het installeren van ultrasone flowmeters met klemmen kan ook besparingen opleveren, omdat er geen downtime of bovengemiddelde installatiekosten zijn. Ze worden eenvoudig buiten geïnstalleerd en vereisen geen aanpassingen aan de leidingen. Bovendien zijn clamp-on modellen niet onderhevig aan drukveranderingen en veroorzaken ze geen drukverliezen. Voor voorbeelden van een ultrasone stroommeter met klem kunt u terecht op onze DUC-productpagina.

Bij inline flowmeters in kleine tot middelgrote leidingdiameters is het interessant om het magnetisch inductieve meetprincipe te vergelijken met ultrasone technologie. Beide bieden meetprincipes waarbij geen mechanische elementen of bewegende delen nodig zijn. Dit betekent over het algemeen minder onderhoud en een langere levensduur aangezien niets wezenlijks verslijt. Geen van de meetprincipes belemmert de doorstroming. Beide kunnen een goede nauwkeurigheid realiseren, hoewel het algemeen bekend is dat magnetische debietmeters gemiddeld iets betere nauwkeurigheden bezitten, vooral bij lagere doorstroming Beide kunnen ook goede turndown-ratio's bieden, en de kosten verschillen over het algemeen niet zo veel. inline ultrasone flowmeter DUK, welke een turn down ratio van 250:1 biedt.

 

There is one important point that will always make you choose an ultrasonic flow meter over an electromagnetic flow meter: the size of the pipe in which the flow meter must be installed. Ultrasonic flow meters are available in typical in-line models, where they are built into the piping system, and they also come in clamp-on models. Clamp-on ultrasonic flowmeters, also known as strap-on flowmeters or portable flowmeters, consist of two ultrasonic transducers, either permanently or temporarily attached to the outside of the pipe, and a transmitter. The diameter of the pipe is accounted for by the manner in which the transducers are attached to the pipe.

This means that it is significantly less expensive to install a metal band that runs around a large diameter pipe than the materials to construct a large flow body for an in-line meter. For large pipe diameters, clamp-on ultrasonic flow meters are usually the best solution for cost reasons. Not only do they require far less material to manufacture, resulting in lower costs, but shipping costs are also much lower for clamp-on models because they can be shipped in smaller boxes, while large ID flow meters are larger due to their bulk cause shipping costs.

Installing clamp-on ultrasonic flow meters can also result in savings as there is no downtime or above-average installation costs. They are simply installed outside and require no pipe modifications. In addition, clamp-on models are not subject to pressure changes or cause pressure losses. To view examples of a clamp-on ultrasonic flow meter, please visit our DUC product page.

In the case of inline flow meters in small to medium-sized pipe diameters, it is interesting to compare the magnetically inductive measuring principle with ultrasonic technology. Both offer measurement principles that require no mechanical elements or moving parts. This generally means less maintenance and a longer lifespan as nothing essential wears out over time and use. None of the measuring principles have parts that impede the flow. Both can give good accuracy, although it is well known that magnetic flowmeters give slightly better accuracies on average, especially at lower flow rates. Both can also offer good turndown ratios, and the costs generally don't differ that much.

In most applications, the biggest difference between magnetic in-line flow meters and ultrasonic flow meters lies in the type of media to be measured. Electromagnetic flowmeters require that the media have a minimum electrical conductivity. There are many liquids that do not meet these requirements and are not suitable for an electromagnetic flow meter (e.g. petrol, diesel, demineralised water). In these cases, an in-line ultrasonic flowmeter can be a good option, especially when a similar level of accuracy, rangeability and the absence of mechanical components is required. A very good alternative to the magnetic inductive flow meter for non-conductive media can be found in our inline ultrasonic flow meter DUK, which offers a measuring range ratio of 1:250.

Ultrasone flowmeters versus elektromagnetische flowmeters: voor- en nadelen
  Ultrasone flowmeter Magnetisch inductieve flowmeter
Voordelen • Werkt ook met elektrisch niet geleidende vloeistoffen
• Tijdelijk gebruik als clamp-on model mogelijk
• Clamp-on modellen zijn aanzienlijk goedkoper voor grote binnendiameters van leidingen
• Hogere meetbereikverhouding
• Kleinere toleranties bij lage stroomsnelheden
• Zeer gangbaar en bewezen meetprincipe
• Verkrijgbaar in cartridge uitvoering
                                                                                                • Hoge meetnauwkeurigheid
                                                                                                • Vrijwel onderhoudsvrij
                                                                                                • Geen bewegende delen
                                                                                                • Prijzen zijn ongeveer vergelijkbaar
                                                                                                • volumemeting
                                                                                                • Kleine inwendige leidingdiameters mogelijk
                                                                                                • Betrouwbare meetelektronica
Nadelen • Ze vereisen homogene media en rechte leidingen (inlaat, uitlaat) om een stromingsprofiel te garanderen dat het ultrasone werkingsprincipe bevordert.
• Ze werken niet met vloeistoffen die geen ultrasone golven uitzenden, zoals  zwaar slib.
• Ten slotte kan de nauwkeurigheid van ultrasone debietmeters in het gedrang komen bij zeer kleine debieten.
• Werkt alleen met elektrisch geleidende vloeistoffen
• Niet verkrijgbaar als clamp-on versie

 

Wat zijn in-line en insteek magnetische flowmeters?

Elektromagnetische flowmeters zijn verkrijgbaar als geïntegreerde in-line versie of als een insteekmodel. Met speciale accessoires (demontage module) het is mogelijk om ze tijdens het gebruik probleemloos te installeren en te verwijderen, b.v. voor onderhoudsdoeleinden. Om technische redenen zijn elektromagnetische debietmeters niet beschikbaar als clamp-on modellen.

Kobold Magmeter magnetic inductive flow meter Pic002.png

Hoe selecteer je een magnetische inductieve flowmeter?

Ook al ligt het voor de hand om de flowmeter te dimensioneren op basis van de leidingdiameter, dit is niet de juiste manier als u wilt dat uw meettoestel goed werkt. Essentiële criteria zijn een volledig gevuld leidingsysteem en een stabiel stromingsprofiel.
De beste benadering is om het maximale en minimale debiet te kennen die door de flowmeter zullen stromen. Kies een flowmeter die het debiet kan meten en verwerken voor zowel maximale als minimale flow.

Kobold Magmeter magnetic inductive flow meter Pic003.png

Waar moet ik op letten bij het installeren van een elektromagnetische flowmeter?

• Zorg ervoor dat het debiet binnen het meetbereik ligt om een betrouwbare meting te garanderen tussen het minimale en maximale debiet.
• Zorg ervoor dat het door de flowmeter te meten medium de minimale geleidbaarheid heeft die vereist is voor uw meetapparaat
• Vereisten voor in-line leidingen: Zorg ervoor dat de plaatsing van de meter voldoet aan de juiste vereisten voor stroomopwaartse en stroomafwaartse leidingen.
• Neem de specificaties van uw magnetische flowmeter in acht.
• Zorg er bij elektromagnetische debietmeters voor dat de stroomopwaartse leidingen geschikt zijn om het stromingsprofiel te helpen stabiliseren. In uitzonderlijke gevallen kan hiervoor een 20x diameter inlaatlengte of meer nodig zijn.
• Zorg ervoor dat de meter niet wordt geïnstalleerd in de buurt van andere elementen die het stromingsprofiel kunnen verstoren, zoals b.v.  afsluiters, pompen en bochten in de leiding. Kleppen moeten over het algemeen stroomafwaarts van de meter worden geplaatst.
• Zorg er bij het installeren van de meter voor dat alle fittingen, pakkingen en andere items correct zijn uitgelijnd om onnodige stroomturbulentie te voorkomen.
• Als voor de installatie meerdere meters dicht bij elkaar op een enkele leiding moeten worden geïnstalleerd, zorg er dan voor dat er voldoende ruimte tussen de meters is.
• Aard de meters: aangezien het signaal dat door de meter wordt geproduceerd erg zwak is, moet u ervoor zorgen dat er een volledige aardverbinding is.
• Zorg voor een volledig gevulde buis: aangezien magnetische flowmeters een volledig gevulde buis nodig hebben, mogen er geen luchtbellen zijn. Om deze fouten te voorkomen, verdient het de voorkeur om de EMF altijd met de stroming naar boven te installeren in verticale leidinginstallaties. Merk ook op waar de meter over het algemeen betrekking heeft op de hoogte van de rest van het proces. Indien geïnstalleerd op het hoogste punt van de pijpleiding, kan de zwaartekracht de stroom verminderen.
• Isoleer de meettoestellen: Zorg ervoor dat het meettoestel niet wordt beïnvloed door objecten in de buurt die magneten bevatten of magnetische velden opwekken, aangezien dit het magnetische werkingsprincipe ernstig verstoort.

Checklist en opmerkingen voor de installatie van magnetisch inductieve flowmeters
Afmetingen Komt de grootte van het apparaat overeen met het debiet?
Geleidbaarheid medium Is er een minimale geleidbaarheid aanwezig?
Inline versie Zijn de minimale inlaat en uitlaatlengten aanwezig.
Insteek versie Is de inlaatlengte van 20xD aanwezig
Flow profiel Kan turbulentie optreden?
Procesaansluiting Zis de juist eprocesaansluiting geselecteerd.
Afstand Zijn de minimale afstanden tot andere elementen in acht genomen?
Aarding Is de aarding gegarandeerd.
Volledig gevulde leiding Worden luchtbellen voorkomen.
Afstand tot mogelijke stoorvelden Kunnen naburige elektromagnetische velden de meting beïnvloeden of is dit vanwege het ontwerp onmogelijk?
optioneel: Bypass leiding Er kan een bypassleiding worden geïnstalleerd voor eenvoudige demontage of reiniging van de sensor. Dit ontwerp wordt aanbevolen voor sterk verontreinigde media.
gewenst lining materiaal Als de flowmeter is bekleed met PTFE, moet de doorstroommeter met speciale zorg worden geïnstalleerd. De bekleding is bij de flenzen omzoomd (afdichting). Dit mag niet worden beschadigd of verwijderd, omdat het voorkomt dat de vloeistof tussen de flens en het doorstroomlichaam binnendringt en de elektrode-isolatie beschadigt.
Flowmeter aansluitingen De sensor wordt tussen de leidingen geïnstalleerd met behulp van geschikte schroeven, bouten, moeren en pakkingen. Overschrijd de aanhaalmomenten niet bij het installeren. Zorg ervoor dat aardingsringen correct zijn aangesloten. Eventueel aangebrachte afdichtingen mogen de leidingdoorsnede niet belemmeren. Gebruik geen geleidende kit zoals grafiet. Hierdoor kan zich aan de binnenzijde van de meetbuis een geleidende laag vormen die het meetsignaal verstoort.
Installatie in een leiding met een grotere diameter De installatie van de debietmeter in pijpleidingen met grotere nominale wijdtes is mogelijk door gebruik te maken van verloopstukken, er moet echter rekening worden gehouden met het resulterende drukverlies. Om stromingsonderbrekingen in de stromingsbuis te voorkomen, mag een reductiehoek van de verloopstukken van 8° niet worden overschreden.
Trillingen Om de effecten van trillingen te elimineren en schade aan de transmitter te voorkomen, vereisen debietmeters met flenzen dat de sensor wordt ondersteund in de buurt van de flenzen.

 

Magnetisch inductieve flowmeter met een kleinere binnendiameter wordt met behulp van verloopstukken in een leiding met een grotere binnendiameter geïnstalleerd.

Kobold Magmeter magnetic inductive flow meter Pic005.png

Om schade aan het apparaat en het systeem te voorkomen, moeten bij trillingen steunen worden aangebracht.

Kobold Magmeter magnetic inductive flow meter Pic006.png

Plaats de magnetisch inductieve flowmeter altijd in een stijgleiding.

Kobold Magmeter magnetic inductive flow meter Pic007.png

Vrije inlaat of uitlaat van een magnetische inductieve flowmeter

Het apparaat wordt bij voorkeur in een sifon geïnstalleerd. Het circuit voor het detecteren van lege leidingen in de omvormer biedt extra veiligheid bij het detecteren van lege of gedeeltelijk gevulde leidingen.

Gevaar! Risico op ophoping van vaste stoffen in de sifon. De installatie van een reinigingsopening in de leiding wordt aanbevolen.

Kobold Magmeter magnetic inductive flow meter Pic008.png

Lange leiding met de magnetische inductieve flowmeter

Omdat bij lange leidingen drukstoten mogelijk zijn, moeten er regel- en afsluitinrichtingen achter de sensor worden geïnstalleerd. Bij inbouw in verticale leidingen, vooral bij meetbuizen met PTFE-voering en bij hogere bedrijfstemperaturen, moeten de regel- en afsluitappendages echter voor de sensor worden gemonteerd (gevaar voor vacuüm!).

Kobold Magmeter magnetic inductive flow meter Pic010.png

Installatie van pompen bij de magnetisch inductieve flowmeter

Sensoren mogen niet worden geïnstalleerd aan de zuigzijde van pompen. Dit voorkomt het risico van onderdruk en daarmee mogelijke beschadiging van de meetbuisvoering.

Kobold Magmeter magnetic inductive flow meter Pic011.png

Aarding voor magnetisch inductieve flowmeters: metalen buis elektrisch geleidend

Kobold Magmeter magnetic inductive flow meter Pic012 grounding for metallic pipes.png

Legenda: 1 Leiding   2 Pakking   3 -   4 Aardingsdraad min. 4 mm^2 Cu   5 aardverbinding

Aarding voor magnetische inductieve flowmeters: Kunststof leidingen of intern gecoate metalen leidingen zijn niet geleidend

Kobold Magmeter magnetic inductive flow meter Pic013 grounding for plastic pipes.png

Legenda: 1 Leiding   2 Pakking   3 Aardingsring   4 Aardingsdraad min. 4 mm^2 Cu   5 Aardverbinding

Welke procesaansluitingen hebben elektromagnetische flowmeters?

De serie MIK heeft procesaansluitingen van G 1/2 tot G2 3/4 buitendraad, ons populaire product De serie MIM procesaansluitingen van G 1/4 tot G2 en NPT. Voor grotere leidingen adviseren wij de
De serie MIS met DN50, DN80, DN100 en ANSI 2", 3", 4" procesaansluitingen. Voor nog grotere leidingen zoals DN 10 tot DN 1200 of ANSI 1/2 tot 48", gebruik onze
Serie EPS En als insteekversie kunt u onze serie PIT voor procesaansluitingen van DN150 t/m DN 2000. Maatwerk kan op aanvraag snel en gemakkelijk geleverd worden.

Voor welke drukken zijn magnetisch inductieve flowmeters geschikt?

De magnetisch inductieve flowmeter (modelaanduiding bij Kobold: EPS) vereist mediadrukken tussen 0 en 40 bar. Op aanvraag zijn hogere drukken mogelijk.

Hoe selecteer je een magnetische flowmeter?

Wij helpen en adviseren u graag bij uw keuze! Bezoek onze website www.kobold.com. Bel ons of stuur ons een e-mail.

Zijn magnetische flowmeters ATEX goedgekeurd?

ATEX-goedkeuring is als optie selecteerbaar. Bel ons of stuur ons een e-mail.

Ik heb dringend technische hulp nodig. Hoe kan ik met u in contact komen?

We zijn hier om te helpen! Bel ons of stuur ons een e-mail.

 

Lid van de KOBOLD Group

Products by Keyword
KOBOLD Instruments Inc.

1801 Parkway View Drive
15205 Pittsburgh PA
Verenigde Staten

activeer Java

Cookies & Features

This website uses cookies to provide content and features. Details of the technologies used can be found in our privacy policy.

Essential Cookies

Session data such as language selection or spam protection - you can't do without it.

Google Services

Some pages on this website load content from Google Maps and YouTube.

loading
loading